Star

     
*



Bạn đang xem: Star

1) Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Tính tuổi anh và em hiện nay

 


*

*

Khi anh hơn em 8 mà anh lùi 5 thì số tuổi anh hơn em giảm còn 3 em tăng lên 8 thì số tuổi đang là em hơn anh 11 == (nhìu tuổi thế nhỉ)

Tỉ lệ 3 và 4 thì lấy 11 nhân lên à cho mình hỏi có sai đề không sao mà tuổi cao quá


Khi anh hơn em 8 mà anh lùi 5 thì số tuổi anh hơn em giảm còn 3 em tăng lên 8 thì số tuổi đang là em hơn anh 11 == (nhìu tuổi thế nhỉ)

 

Tỉ lệ 3 và 4 thì lấy 11 nhân lên à cho mình hỏi có sai đề không sao mà tuổi cao quá 


Gọi số tuổi của anh là x(tuổi); Số tuổi của em là y (tuổi) ( x;y>0)

Ta có: x-y=8

Do tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4

=> ( x-5 )/3 = (y+8) / 4

= ( x-5-y-8)/-1 ( áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau)

=(8-13)/-1

=-5/-1

=5

=> ( x-5 )/3 = 5 => x-5=5.3=15 => x=20

(y+8)/4=5 => y+8=20 => y=12

Vậy ..........

Theo mình là giải như vậy


bài 1 : hiện nay anh hơn em 8 tuổi .Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4 . Tính tuổi hiện nay của mỗi người




Xem thêm: Biện Pháp Tu Từ Trong Bài Bếp Lửa, Biện Pháp Tu Từ Và Nghệ Thuật Bài Thơ Bếp Lửa

hiện nay anh hơn em 8 tuổi .Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4.Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?em bao nhiêu tuổi?


Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi? EM bao nhiêu tuổi?


hiện nay anh hơn em 8 tuổi .tuổi anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi ? em bao nhiêu tuổi


Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ 3 và 4. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi và em bao nhiêu tuổi?


Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em cách đây 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?


Hiện nay anh hơn em 8 tuổi . Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4.Hỏi hiện nay tuổi anh bao nhiêu tuổi em bao nhiêu

 




Xem thêm: Em Hãy Viết Chương Trình Tính Tổng Các Số Chẵn Từ 1 Đến N, Just A Moment

hiện nay anh hơn em 8 tuổi . Tuổi anh cách đây 5 năm và tuổi em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hiện nay anh bao nhiêu tuổi , em bao nhiêu tuổi


Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?