Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

     
bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài tập trắc nghiệm về trường đoản cú vựng lớp 12
Trắc nghiệm giờ Anh 12 gồm đáp án và lời giải cụ thể bài tập trắc nghiệm về Câu Điều kiện lớp 12

Lời giải chi tiết:

Ở thì hiện tại tại, câu xác định ta rất có thể dùng trợ đụng từ "do/does" trước đụng từ để thừa nhận mạnh.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Ví dụ:

I bởi vì understand you. (Tôi quá đọc bạn.)

If I vày stay, I"ll let you know. (Nếu tôi chắc chắn là ở lại, tôi sẽ cho chính mình biết.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta siêu ít khi thấy cồn từ khuyết thiếu được sử dụng trong mệnh đề "If". Tuy nhiên, thực tiễn chúng vẫn được sử dụng trong các trường hợp sau:

- If + S + will/ would: nếu …. Vui lòng/ ví như … chịu

Ví dụ: If you will/ would wait me for a moment, I will inform my director of your presence. (Nếu các bạn vui long hóng tôi một lát, tôi sẽ thông tin với giám đốc của tôi về sự xuất hiện của bạn.)

If you will listen to my explanation, I’m sure you won’t be angry any more. (Nếu chúng ta chịu nghe tôi giải thích, tôi vững chắc rằng các bạn sẽ không tức giận nữa.)

- If + S + should + V: Ví phỏng như là (diễn tả một điều khó có thể xảy ra)

If the chair should break, Paul can fix it for you. (Ví phỏng như là cái ghế hỏng, Paul có thể sửa nó mang đến bạn).

--> B là đáp án đúng.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : If he had got half a mark more, he ______in the exam.

A wouldn’t fail B wouldn’t have failedC won’t failD won’t be failing

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 4 : “Did you need help with your math last night ?”

“ If I had had, I ____you”.

A would callB calledC would have calledD will call

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 5 :  “John went khổng lồ the hospital alone .” “ If _____, I would have gone with him.”

A had he told meB he had told meC he has told meD he would tell me

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : “My boss khủng made me work overtime again. ”

“ If I were you , I______my job.”

A would quit B will quitC must quitD quit

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : “Remember the day I drove you to lớn airport ?”

“ If you hadn’t ____me, I would have been late.”

A takeB taking C tookD taken

Đáp án: D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : Nobody told me about your trouble. I ____you if I ____ about it.

A would have helped-----had knownB would have helped-----knewC would have helped----would knowD would help---know

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : If you____salt on ice, it _____.

A put---will meltB would put ------meltsC will put----will metD put---- melted

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Trong 4 giải đáp đề bài bác đưa ra thì A là lời giải đúng nhất. Tuy vậy ta nghe biết câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện nói về những giả định luôn đúng. Mà lại đề bài ra không có đáp án của câu điều kiện loại O với như ta vẫn biết câu đk loại một là câu điều kiện rất có thể xảy ra ở bây giờ và tương lai phải nếu ta áp dụng câu đk loại 1 thì cũng không không nên trong trường hòa hợp này.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : If he _____now , he_____ the rush hour.

A leaves----missesB leaves----will missC leaves----would missD will leave-----will miss

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : vị you think there would be less conflict in the world if all people……the same language?

A spokeB speakC had spoken D will speak

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : If you can give me one good reason for your acting lượt thích this, …….this incident again.

A I will never mention B I never mentionC will I never mentionD I don’t mention

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : If you had told me that was going to lớn happen, I…….it.

A would have never believed B don’t believe C hadn’t believed D can’t believe

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : If Jake ……….to go on the trip, would you have gone?

A doesn’t agree B didn’t agree C hadn’t agreed D wouldn’t agree

Đáp án: C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : If you ….., I would have brought my friends over khổng lồ your house this evening to watch TV, but I didn’t want to bother you.

A had studied B studied C hadn’t been studyingD didn’t study

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : If someone…..into the store, smile và say, “ May I help you?”

A comesB came C would come D could come

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : “ Here’s my phone number.”

“ Thanks. I’ll give you a điện thoại tư vấn if I …….some help tomorrow.”

A will need B need C would need D needed

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : If I weren’t working for an accounting firm, I….in a bank.

A work B will work C have workedD would be working

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : The death rate would decrease if hygienic conditions …..improved.

A was B is C wereD had been

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 20 : The education in Japan…..if the basic principles of education had not been taken into consideration.

A would go down B would have gone downC went down D had gone down

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : If there….., the rice fields could have been more productive.

Xem thêm: Nêu Khái Quát Về Biển Đông Và Vùng Biển Việt Nam, Khái Quát Về Biển Đông

A had been enough water B were enough waterC would be enough water D are enough water

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 22 : If she…. Him, she would be very happy.

A would meetB will meet C is meeting D met

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : If he…..a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

A had hadB hadC hasD has had

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : If it…. ……..convenient, let’s go out for a drink tonight.

A be B is C  was D were

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : If you…….a choice, which country would you visit?

A haveB had C have had D will have

Đáp án: B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 26 : If she ...........abroad, she would have let you know.

A had gone B had she gone abroadC Because she had gone abroad D While she had gone abroad

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : If he hadn’t wasted too much time, he …….. In his examination.

A would fail B wouldn’t fail C wouldn’t have failedD won’t fail

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : The bench would collapse if they…..on it.

A stood B stand C standing D stands

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : Mark the letter A,B,C,or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn the following question. Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

A  If our life is badly affected, we will protect the environment.B If we protect the environment, our life will be badly affected.C If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected.D If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cấu trúc câu


Lời giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

Unless…= If… not…: trừ khi, nếu…không…

Tạm dịch: Nếu chúng ta không bảo đảm môi trường, cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines a pair of sentences in the following question.

The driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened.

A If the driver in front didn"t stop so suddenly, the accident wouldn"t happen.B If the driver in front hadn"t stopped so suddenly, the accident would have happened.C If the driver in front hadn"t stopped so suddenly, the accident wouldn"t have happened.D If the driver in front had stopped so suddenly, the accident would have happened.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện


Lời giải đưa ra tiết:

Giải thích:

Ta sử dụng câu điều kiện loại 3 mô tả hành rượu cồn không xẩy ra trong thừa khứ

Cấu trúc: If + mệnh đề quá khứ trả thành, S + could/would… + have PP +…

Tạm dịch:

Tài xế phía đằng trước đã dừng lại đột ngột. Vì đó, vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

=> giả dụ tài xế vùng phía đằng trước không dừng lại đột ngột, tai nạn sẽ không còn xảy ra.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Văn Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 6

Chọn C


Đáp án - lời giải


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp dichvuhaotam.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dichvuhaotam.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.