Cách Sử Dụng Many Much Little Few

     
Cách thực hiện some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little & a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 ít trong số, 1 số.some: được coi như là hình thức số các củaa, an.someđứng trước danh trường đoản cú số nhiều đếm được cùng danh tự ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách sử dụng many much little few

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa phía trong gầm tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa khẳng định rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý muốn của người nói, đặc biệt quan trọng trong câu yêu mong và đề nghị. Khi đó, người nói mong ước được đáp lại bởi “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 ít sữa buộc phải ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh từ đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 số lượng lớn.Được dùng hầu hết trongcâu hỏi với câu lấp định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có không ít bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường chúng ta có từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có rất nhiều học sinh nghỉ ngơi trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi cùng câu lấp định.anyđứng trước danh trường đoản cú số các đếm được hoặc danh tự ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, fan đóngụ ý nghi ngờ, lừng khừng điều mình hỏi có hay không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có trái cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không tồn tại quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát như thế nào trong tủ rét mướt không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường dùng trongcâu bao phủ định với câu hỏi.muchđi vớidanh từ ko đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có tương đối nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có khá nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó tức là nhiều, 1 số lượng nhiềua lot ofthường được sử dụng trongcâu khẳng định.a lot oflà cách nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ ko đếm được và danh tự số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học sinh đang học bài xích trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có không ít người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng với danh từ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn mong mỏi phân biệt thân từng cặp cùng nhau thì cẩn thận như sau:

Nhìn trong câu kiếm tìm xem có ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh trường đoản cú đi sau nó tốt không, nếu có thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên loại câu C với D, xét tiếp ngôn từ câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá nhỏ tuổi –>làm bớt số lượngkhông khí vào phòng nên lựa chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends và we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau cófriends gồm snên loại câu A và B, xét tiếp thấy enjoy bên cạnh rakhông gồm yếu tố như thế nào làm sút số lượngfriends nên chọn lựa câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút ít khác biệt, tương tự như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta hiểu rằngchúng ta có một không nhiều cái nào đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó bao gồm nghĩarất ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, trọn vẹn để đi coi phim.

I have little money. I really can’t afford lớn go out= Tôi còn rất ít tiền, cảm thấy không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= may mắn là khối hệ thống mới tất cả rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= suôn sẻ thay, tp của họ có rất ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi vô cùng vui vày tôi rất ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thiệt tuyệt vì tháng này ít có thời máu xấu.

Ngoài ra những bạn cũng có thể dựa vào những dấu hiệu sau để triển khai bài.

Nếu gặp gỡ ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp gỡ : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không cần xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay lập tức câu A và B vì chưng phía sau làhouses, tiếp đến ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love vì chưng you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next lớn the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt lớn it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện 12 Chòm Sao Confession, Truyện 12 Chòm Sao Hay Nhất Của Năm

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought khổng lồ his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give youa little/someadvice.

Xem thêm: Ba Cách Chụp Màn Hình Htc One M9, M7, M8, Cách Chụp Ảnh Màn Hình Htc One M9, M7, M8

19) This town is not a very interesting place lớn visit, sofewtourists come here.