Ch2chcho + br2 + h2o = ch2brchbrcooh + hbr

     

Chất nào tiếp sau đây có khả năng tính năng với Br2 vào CCl4:

A.

Bạn đang xem: Ch2chcho + br2 + h2o = ch2brchbrcooh + hbr

HCOOH

B. CH2=CHCHO

C. C2H5COOH

D. Cả A và B


*


Chất nào dưới đây vừa làm phản ứng được với hỗn hợp Br2 vào CCl4, vừa tính năng được với hỗn hợp AgNO3 vào amoniac?

A. But-2-in

B.  Propin

C. Etilen

D. Propan


Cho các phát biểu sau: (a) những chất CH3NH2 , C2H5OH , NAHCO3 đều có tác dụng phản ứng cùng với HCOOH. (b) Thành phần bao gồm của tinh bột là amilopectin. (c) các peptit đều chức năng với Cu(OH)2 đến hợp chất có...

Cho các phát biểu sau:

(a) các chất CH3NH2 , C2H5OH , NAHCO3 đều có chức năng phản ứng cùng với HCOOH.

(b) Thành phần thiết yếu của tinh bột là amilopectin.

(c) những peptit đều chức năng với Cu(OH)2 cho hợp chất gồm màu tím quánh trưng

(d) Anilin (C6H5NH2)tan ít trong nước.

 

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Cho những phát biểu sau: (a) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có công dụng phản ứng cùng với HCOOH. (b) Thành phần chủ yếu của tinh bột là amilopectin. (c) các peptit đều chức năng với Cu(OH)2 mang đến hợp chất có màu tím quánh trưng. (d) Anilin (C6H5NH2) tan không nhiều trong nước. Trong các phát biểu trên, số phát biểu và đúng là A. 3,36 gam. B. 5,60 gam C. 2,80 gam. D. 2,24 gam.

Cho những phát biểu sau:

(a) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có tác dụng phản ứng cùng với HCOOH.

(b) Thành phần bao gồm của tinh bột là amilopectin.

(c) các peptit đều công dụng với Cu(OH)2 đến hợp chất gồm màu tím đặc trưng.

(d) Anilin (C6H5NH2) tan không nhiều trong nước.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 3,36 gam.

B. 5,60 gam

C. 2,80 gam.

D. 2,24 gam.


Cho các phát biểu sau: (a) những chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có chức năng phản ứng cùng với HCOOH. (b) Thành phần thiết yếu của tinh bột là amilopectin. (c) các peptit đều công dụng với Cu(OH)2 đến hợp chất bao gồm màu tím sệt trưng. (d) Anilin (C6H5NH2) tan không nhiều trong nước. Trong những phát biểu trên, số phạt biểu chính xác là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Xem thêm: Giải Thích Câu Học Nữa Học Mãi Là Câu Nói Của Ai, Giải Thích Câu Học, Học Nữa, Học Mãi (21 Mẫu)


Cho những phát biểu sau:

(a) những chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có tác dụng phản ứng cùng với HCOOH.

(b) Thành phần bao gồm của tinh bột là amilopectin.

(c) những peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 đến hợp chất gồm màu tím quánh trưng.

(d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.


Cho các phát biểu sau: (a) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng cùng với HCOOH. (b) Thành phần bao gồm của tinh bột là amilopectin. (c) những peptit đều chức năng với Cu(OH)2 mang đến hợp chất có màu tím quánh trưng. (d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước. (e) những chất mập no là gần như chất rắn, hay được hotline là dầu thực vật. Trong các phát biểu trên, số vạc biểu chính xác là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Cho những phát biểu sau:

(a) những chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng cùng với HCOOH.

(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.

(c) các peptit đều chức năng với Cu(OH)2 đến hợp chất tất cả màu tím quánh trưng.

(d) Anilin (C6H5NH2) tan không nhiều trong nước.

(e) những chất mập no là phần đông chất rắn, thường xuyên được điện thoại tư vấn là dầu thực vật.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Cho dãy chất sau: (1) ClH3N-CH2-COOH; (2) CH3-COONH3-CH3; (3) H2N-CH2-CO-NH-CH2COOH; (4) H2N-CH2-COOCH3; (5) CH3COOC6H5; (6) m-OH-C6H4-CH2-OH. Tất cả bao nhiêu chất trong dãy nhưng mà 1 mol hóa học đó tất cả khả năng tác dụng tối nhiều với 2 mol NaOH? A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Cho dãy chất sau: (1) ClH3N-CH2-COOH; (2) CH3-COONH3-CH3; (3) H2N-CH2-CO-NH-CH2COOH; (4) H2N-CH2-COOCH3; (5) CH3COOC6H5; (6) m-OH-C6H4-CH2-OH. Gồm bao nhiêu chất trong dãy nhưng 1 mol chất đó tất cả khả năng tính năng tối đa với 2 mol NaOH?

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3


Cho các phát biểu sau: (1) Khi làm cho nóng NH2‒CH2‒CH2‒COOH gồm xúc tác tương thích thì thu được lếu láo hợp các peptit (2) Tristearin tất cả công thức phân tử là C17H35COOH (3) Sobitol là hợp hóa học hữu cơ tạp chức (4) Tơ hóa học bao gồm tơ nhân tạo và tơ tổng vừa lòng (5) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có công dụng phản ứng cùng với HCOOH Số phân phát biểu đúng là A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Cho những phát biểu sau:

(1) Khi đun cho nóng NH2‒CH2‒CH2‒COOH gồm xúc tác phù hợp thì thu được lếu láo hợp các peptit

(2) Tristearin tất cả công thức phân tử là C17H35COOH

(3) Sobitol là hợp hóa học hữu cơ tạp chức

(4) Tơ hóa học tất cả tơ tự tạo và tơ tổng hợp

(5) những chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có chức năng phản ứng cùng với HCOOH

Số phát biểu đúng

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2


Cho những phát biểu sau: (1) Khi làm cho nóng NH2-CH2-CH2-COOH gồm xúc tác phù hợp thì thu được láo hợp các peptit (2) Tristearin gồm công thức phân tử là C17H35COOH (3) Sobitol là hợp hóa học hữu cơ tạp chức. (4) Tơ hóa học có tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. (5) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có tác dụng phản ứng cùng với HCOOH. Số phát biểu và đúng là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Xem thêm: Tại Sao Lại Xảy Ra Loạn 12 Sứ Quân "? Nguyên Nhân Nào Dẫn Tới Loạn 12 Sứ Quân


Cho những phát biểu sau:

(1) Khi nấu nóng NH2-CH2-CH2-COOH bao gồm xúc tác tương thích thì thu được lếu hợp những peptit

(2) Tristearin tất cả công thức phân tử là C17H35COOH

(3) Sobitol là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(4) Tơ hóa học bao gồm tơ tự tạo và tơ tổng hợp.

(5) những chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có công dụng phản ứng cùng với HCOOH.

Số tuyên bố đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


X là tất cả hổn hợp chứa 1 axit, 1 ancol, 1 andehit đều đơn chức, mạch hở có khả năng tác dụng với Br2 trong CCl4 và đều sở hữu ít rộng 4 nguyên tử C vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X cần 0,35 mol O2. Mặt khác, cho 0,1 mol X vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy tất cả 0,02 mol NaOH làm phản ứng. Nếu mang đến 14,8 gam X vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 bội phản ứng là A. 0,50 B. 0,65 C. 0,40 D. 0,35

X là tất cả hổn hợp chứa 1 axit, 1 ancol, 1 andehit đều đối chọi chức, mạch hở tất cả khả năng chức năng với Br2 vào CCl4 và đều sở hữu ít rộng 4 nguyên tử C vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bắt buộc 0,35 mol O2. Mặt khác, đến 0,1 mol X vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy có 0,02 mol NaOH làm phản ứng. Nếu cho 14,8 gam X vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng là