Cho 1 9g hỗn hợp muối

     

Đặt công thức muối cacbonat là M2CO3 tất cả số mol x , muối bột hiđrocacbonat là MHCO3 gồm số mol y mol

M2CO3+ 2HCl → 2MCl + CO2+ H2O

x x mol

MHCO3+ HCl→ MCl + CO2+ H2O

y y mol

Ta bao gồm

nCO2= x+y= 0,448/22,4 = 0,02 mol = nhỗn hòa hợp 2 muối

→ Mhh¯=mhhnhh=1,90,02=95

→ M+61
Bạn đang xem: Cho 1 9g hỗn hợp muối

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X bao gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau làm phản ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là:


Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Quý hiếm củaa là:


Cho 9,125 gam muối hạt hiđrocacbonat hóa trị II bội phản ứng không còn với dung dịch H2SO4 dư chiếm được dung dịch chứa 7,5 gam muối bột sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbonat là:


Hấp thụ trọn vẹn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X với dung dịch Y. Trọng lượng dung dịch Y biến đổi như cầm cố nào đối với ban đầu?


Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 1,2 M và KOH 1,0 M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Cho một lượng bột CaCO3 chức năng hoàn toàn với hỗn hợp HCl 32,85%. Sau phản ứng thu được dung dịch X trong số ấy nồng độ HCl sót lại 24,2%. Cung ứng X một lượng bột MgCO3, khuấy hầu hết cho bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y trong số ấy nồng độ dung dịch HCl bằng 21,10%. độ đậm đặc % của dung dịch CaCl2 và MgCl2 thứu tự là:


Hòa rã một mẫu kim loại tổng hợp K-Ba gồm số mol bằng nhau vào nước được hỗn hợp X với 6,72 lít khí (đktc). Sục 0,025 mol khí CO2 vào dung dịch X chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn muối MCO3 bằng lượng đủ dung dịch H2SO4 12,25% thu được dung dịch MSO4 14,29%. Kim loại M là:
Xem thêm: Toán Lớp 3 Chuyên Đề Tìm X Cần Lưu Ý, Tìm Y, Biết: A, X + 3/4 = 13/8

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch X đựng NaOH 1M và Ca(OH)2 0,5M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Khối lượng dung dịch Y chuyển đổi như nạm nào so với dung dịch X?


Khi mang đến 0,02 mol hoặc 0,04 mol CO2 dung nạp hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 thì lượng kết tủa thu được đều bởi nhau. Số mol Ba(OH)2 có trong hỗn hợp là:


Trong một cái cốc đựng muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị I. Thêm thong dong dung dịch H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa thoát ra không còn thu được dung dịch muối sunfat độ đậm đặc 13,63%. Sắt kẽm kim loại hóa trị I là:


Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l chiếm được 2 lít hỗn hợp X. Mang 1 lít dung dịch X tác dụng với hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 11,82 gam kết tủa. Phương diện khác, cho một lít hỗn hợp X vào dung dịch CaCl2 dư rồi cho lên nấu nóng, sau khi xong các bội phản ứng chiếm được 7,0 gam kết tủa. Quý hiếm của a, m tương ứng là:


Hấp thụ trọn vẹn 7,84 lít (đktc) khí CO2 vào 200 ml dung dịch X đựng KOH 0,75M với Ba(OH)2 0,75M. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y biến hóa như cố nào so với dung dịch X?


Hai cốc đựng hỗn hợp HCl bỏ trên hai đĩa cân nặng X, Y cân nặng ở trạng thái cân nặng bằng. Mang đến 5 gam CaCO3 vào cốc X cùng 4,784 gam M2CO3 (M là sắt kẽm kim loại kiềm) vào cốc Y. Sau khoản thời gian hai muối đã tan trả toàn, cân quay trở lại vị trí thăng bằng. Sắt kẽm kim loại M là:


Cho 33,8 gam hỗn hợp tất cả một muối bột cacbonat axit và một muối hạt cacbonat trung hòa - nhân chính của thuộc một kim loại kiềm X làm phản ứng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Khẳng định X?
Xem thêm: Công Thức Tính Áp Lực ? Và Khái Niệm Áp Lực Là Gì Áp Lực Là Gì

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam