Fes2 + Hno3 = No2 + Fe(No3)3 + H2O + H2So4

     

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là phản nghịch ứng oxi hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Không có

3. Cân đối phản ứng FeS2+ HNO3→ Fe(NO3)3+ H2SO4+ NO + H2O

FeS2+ HNO3→ Fe(NO3)3+ H2SO4+ NO + H2O

a. Xác định sự biến đổi số oxi hóa:

Fe+2→ Fe+3

S-2→ S+6

N+5→N+2

(Viết số lão hóa này phía trên các nguyên tố tương ứng)

b. Lập thăng bằng electron:

Fe+2→ Fe+3+ 1e

S-2→ S+6+ 8e

FeS → Fe+3+ S+6+ 9e

N+5+ 3e → 2N+2

→ tất cả 3FeS với 9NO.

Bạn đang xem: Fes2 + hno3 = no2 + fe(no3)3 + h2o + h2so4

c. Đặt các hệ số tìm được vào làm phản ứng và tính các hệ số còn lại:

3FeS2+ 26HNO3→ 3Fe(NO3)3+ 6H2SO4+ 17NO + 7H2O

3. Cách thực hiện để FeS2+ HNO3

Cho FeS2tác dụng cùng với acid HNO3.

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng hóa học mang đến FeS2tác dụng với acid HNO3

Sau bội phản ứng xuất hiện thêm khí ko màu (NO) hóa nâu trong không khí

5. Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1.Cho các chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất có hàm lượng sắt khủng nhất.

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 2.Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với hỗn hợp HNO3(dư), ra đời 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2

Lời giải:


Đáp án: B

Ta có:

nMg= 3,624 = 0,3 mol

nX= 2,2422,4 =0,1 mol

Mg0→ Mg+2+2e

0,15 → 0,3

N+5+ (5 - n) e → N+n

0,3 → 0,1

=> 0,1 (5-n) = 0,3 => n = 2 => NO


Câu 3.Cho 13,7 g tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại Al cùng Fe vào dung dịch HNO3loãng dư, chiếm được 26,88 lit khí NO (đktc) duy nhất. Cân nặng (g) của Al cùng Fe trong hỗn hợp đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7

Lời giải:


Đáp án: B

Câu 4.Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây không phản bội ứng với axit HNO3đặc nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag

Lời giải:

Đáp án: C


Al, Fe, Cr là những kim loại bị bị động với HNO3đặc nguội

Câu 5.Dãy chất nào sau đây gồm các chất vừa có tính oxi hóa vừa tất cả tính khử?

A. SO2, O3, dung dịch H2SO4(loãng)

B. SO2, Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 6.Cho m (g) hỗn hợp Fe và Cu công dụng hết với 100 ml dung dịch HNO32,4 M bao gồm nung lạnh thu được dung dịch A cùng một khí màu nâu đỏ. Cô cạn dung dịch A chiếm được 10,48 g các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt khan. Quý giá củam (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam

Lời giải:


Đáp án: A

nHNO3= 0,1.2,4 = 0,24 mol;

2H++ NO3-+ e → NO2+ H2O

nNO3-tạo muối hạt = 0,12 mol

mmuối= m + mNO3-= m + 0,12.62 ⇒ m = 10,48 – 7,44 = 3,04 gam


Câu 7.Hòa tan trọn vẹn hh X có 8,1 gam Al với 29,25 gam Zn bằng dd HNO312,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch Y chứa 154,95 gam muối tan. Cực hiếm của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:


Đáp án: B

mAl(NO3)3= 8,1.21327 = 63,9 gam; mZn(NO3)3= 29,25.18965= 85,05 gam

my= mAl(NO3)3+ mZn(NO3)2+ mNH4NO3⇒ mNH4NO3= 6 gam ⇒ nNH4NO3= 0,075 mol

nN2O = 0,3.3+0,45.2-0,075.88 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 8.

Xem thêm: Nêu Tác Hại Của Giun Đũa Với Sức Khỏe Con Người ? Nêu Tác Hại Của Giun Đũa Với Sức Khỏe Con Người

Hòa tan 38,4 gam Cu vào hỗn hợp HNO3loãng dư, nhận được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:


Đáp án: C
Sử dụng bảo toàn e: nNO= 38,464 . 23= 0,4 mol ⇒ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 9.Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2trong ko khí tín đồ ta thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3,NO2,O2.

Lời giải:


Đáp án: D

Phương trình bội phản ứng

4Fe(NO3)2

*
2Fe2O3+ 8NO2+ O2


Câu 10.Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Axit nitric bội nghịch ứng với tất cả bazơ.

B. Axit nitric(loãng, đặc, nóng) phản bội ứng với phần đông kim đào thải Au, Pt.

C. Toàn bộ các muối bột amoni lúc nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

Xem thêm: Lựa Chọn Con Đường Tương Lai, Nghị Luận Về Con Đường Tương Lai

D. Hỗn hợp muối nitrat với hợp hóa học hữu cơ rét chảy có thể bốc cháy.

Lời giải:


Đáp án: C

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O


Tham khảo các loạt bài Hóa học tập 12 khác:


Bài viết cùng lớp mới nhất

1 754 lượt xem
thiết lập về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
liên kết
chính sách
liên kết
bài viết mới nhất
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới độc nhất vô nhị
Thi test THPT quốc gia
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1