Hấp Thụ Hoàn Toàn 3.36 Lít Khí Co2 Vào 125Ml

     
*

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (đktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M thì thu được dd x.Tính mật độ mol những chất trong dd x


*

nCO2 = (dfrac3,3622,4)= 0,15 mol

nBa(OH)2 = 1.0,125 = 0,125 mol

Xét T = (dfracn_CO2n_Baleft(OH ight)2)= 1,2

Xảy ra pt:

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3(downarrow)+ H2O (1)

..x...........x................x

2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 (2)

..2y..........y.................y

Từ (1) và (2) ta có hệ: (left{eginmatrixx+2y=0,15\x+y=0,125endmatrix ight.)=>(left{eginmatrixx=0,1\y=0,025endmatrix ight.)

CM BaCO3 = (dfrac0,10,125)= 0,8M

CM Ba(HCO3)2 = (dfrac0,0250,125)= 0,2M


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l co2 (dktc) vào 125 ml dd ca(oh)2 1m thu đc dd x coi thể tích dd k biến đổi ,nồng độ mol chất tan trong dd x là
Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa họcBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất quan trọng c...

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml


2
0
GửiHủy

nCO2 = 3.36/22.4 = 0.15 (mol) 

nCa(OH)2 = 0.125*1 = 0.125 (mol) 

nCO2 / nCa(OH)2 = 0.15/0.125 = 1.2 

=> tạo ra 2 muối 

Đặt : 

nCaCO3 = x (mol) 

nCa(HCO3)2 = y (mol) 

BT Ca : 

x + y = 0.125 

BT C : 

x + 2y = 0.15 

=> x = 0.1

y = 0.025 

C M Ca(HCO3)2 = 0.025/0.125 = 0.2 (M) 


Đúng 2

Bình luận (0)

nCO2=0,15 mol, nBa(OH)2=0,125 mol

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 tạo thành 2 muối

BaCO3: x

Ba(HCO3)2: y

x+y=nBa2+=0,125

x+2y=nC=0,15

=>x=0,1; y=0,025

CM Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0
Bình luận (2)

Tính độ đậm đặc mol của các chất tung trong dd thu đc sau từng thí nghiệm sau đây. Biết những pư xảy ra hoàn toàn, V dd thay đổi k xứng đáng kể.

a. Sục 448ml khí CO2 (đktc) vào 400ml dd Ca(OH)2 0,02M

b. Sục 4,032 lít khí SO2 (đktc) vào 200ml dd Ba(OH)2 1M


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
2
1
GửiHủy

a. (n_CO_2=0,02left(mol ight);n_Caleft(OH ight)_2=0,008left(mol ight)Rightarrow n_OH^-=0,016\Tacó:dfracn_OH^-n_CO_2=dfrac0,0160,02=0,8Rightarrow ChỉtạoCaleft(HCO_3 ight)_2,CO_2dư\2CO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Caleft(HCO_3 ight)_2+H_2O\n_Caleft(HCO_3 ight)_2=n_Caleft(OH ight)_2=0,016left(mol ight)\Rightarrow CM_Caleft(HCO_3 ight)_2=dfrac0,0160,4=0,04M)


Đúng 2

Bình luận (0)

(b.n_SO_2=0,18left(mol ight);n_Baleft(OH ight)_2=0,2left(mol ight)Rightarrow n_OH^-=0,4left(mol ight)\Tacó:dfracn_OH^-n_CO_2=dfrac0,40,18=2,22Rightarrow Baleft(OH ight)_2dư\SO_2+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaCO_3+H_2O\n_Baleft(OH ight)_2dư=0,2-0,18=0,02left(mol ight)\Rightarrow CM_Baleft(OH ight)_2dư=dfrac0,020,2=0,1M)


Đúng 2
Bình luận (0)

hấp thụ 2.688 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M. Sau phản bội ứng thu được dd X. Tính độ đậm đặc mol của những chất gồm trong dd sau làm phản ứng

giúp e nhe, e đề nghị gấp í


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
2
0
GửiHủy

nCO2=0,12(mol)

nNaOH=0,2(mol)

Ta có: 1 Sp thu được hỗn hợp 2 muối hạt Na2CO3 với NaHCO3

Đặt nCO2(1), (2) theo lần lượt là a, b(mol) (a,b>0)

PTHH: 2 NaOH + CO2 -to-> Na2CO3 + H2O (1)

2a_________a_________a(mol)

NaOH + CO2 -> NaHCO3 (2)

b_____b______b(mol)

Từ (1), (2) ta bao gồm hpt:

(left{eginmatrix2a+b=0,2\a+b=0,12endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,08\b=0,04endmatrix ight.)

Vddsau=VddNaOH=0,2(l)

=> CMddNaHCO3= 0,04/0,2=0,2(M)

CMddNa2CO3=0,08/0,2=0,4(M)


Đúng 2

Bình luận (0)

(n_CO_2=0,12mol\n_NaOH=0,2mol\T=fracn_NaOHn_CO_2=frac0,20,12=1,66// o Na2CO_3; NaHCO_3//2NaOH+CO_2 o Na_2CO_3\NaoH+CO_2 o NaHCO_3\n_Na_2CO_3=a(mol)\n_NaHCO_3=b(mol)\n_NaOH=2a+b=0,2(1)\n_CO_2=a+b=0,12(2)\(1)(2)\a=0,08; b=0,04\CM_Na_2CO_3=frac0,080,2=0,4(mol)\CM_NaHCO_3=frac0,040,2=0,2(mol)\)


Đúng 1
Bình luận (3)

hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dd NaOH aM thì thu được dd X . đến từ từ tất cả khuấy phần lớn 150ml dd HCl 1M vào X thu đc dd Y cùng 2,24 lít khí sống đktc . Mang đến Y td cùng với dd Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện thêm 15g kết tủa. Xác định a?

giúp mk vớiiiiiii

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcĐề bình chọn cuối học kì II
0
0
GửiHủy

Hấp thụ 3,36 lít CO2 ( đkc) trong 300ml dd NaOH 0,7M, cho đến khi pứu xảy ra trọn vẹn thu được dd X. Trả sử thể tích dd đổi khác không đáng kế. Tính mật độ mol của những chất tung trong dd X


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
2
0
GửiHủy

nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol; nNaOH=0,3x0,7=0,21mol

Đặt T = nOH / nCO2 = 0,21 / 0,15 = 1,4 

Vid 1 2Na2CO3 + 3NaHCO3 + 2H2O

0,16 -------------------------> 0,06 ------------>0,09 mol

CM(Na2CO3) = 0,06 / 0,3 = 0,2M

CM(NaHCO3)=0,09 / 0,3 = 0,3M


Đúng 0

Bình luận (0)

nCO2=0.15(mol)

nNaOH=0.21(mol)

CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O

theo pthh nCO2=1/2 nNaOH

Theo bài bác ra nCO2=5/7 nNaOH

->CO2 dư

nCO2 dư=0.15-0.21:2=0.045(mol)->CM=0.15(M)

nNa2CO3=0.105(mol)->CM=0.35(M)

 


Đúng 0
Bình luận (3)
Hấp thụ trọn vẹn 6.72 lít khí CO2 (₫ktc) vào 200ml dd KOH 2M, thử được dd A. Nồng độ mol các chất trong dd A ( coi thể tích dd thấy đói ko đáng chú ý ) là
Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcChương 3. Team cacbon
1
0
GửiHủy

nCO2 = (dfrac6,7222,4)= 0,3 mol

nKOH = 0,2.2 = 0,4 mol

(dfracnKOHnCO_2) = (dfrac43)>1 => tạo nên 2 muối bột CO32- và HCO3-

CO2 + 2KOH --> K2CO3 + H2O

CO2 + KOH --> KHCO3

Đặt số mol K2CO3 và KHCO3 thu được thứu tự là x với y mol ta có hệ :

(left{eginmatrixx+y=0,3\2x+y=0,4endmatrix ight.)=> x = 0,1 ,y = 0,2 

CK2CO3 = (dfracnV)= (dfrac0,10,2)= 0,5 M 

CKHCO3 = (dfrac0,20,2)= 1M


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dd NaOH. Sau làm phản ứng nung từ tốn dung dịch thu được 9,5g muối khan. Tính mật độ mol của dd NaOH vẫn dùng

2. Fan ta dẫn 2,24 lít CO2 qua bình đựng dd NaOH. Khí CO2 bị kêt nạp hoàn toàn. Sau bội phản ứng thu được muối bột nào chế tạo thành? cân nặng là bn?


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Những loại hợp chất vô cơ
3
0
GửiHủy

1.nCO2=0,1 (mol ) 

TH1: Số mol của CO2 dư => trọng lượng muối khan về tối đa tạo ra là:

mmuối=0,1.84=8,42 hết 

Gọi số mol CO2 tạo muối Na2CO3;NaHCO3 lần lượt là x, y

2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

NaOH+CO2→NaHCO3

Ta tất cả : (left{eginmatrixx+y=0,1\106x+84y=9,5endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixx=0,05\y=0,05endmatrix ight.)

⇒nNaOH=2.0,05+0,05=0,15 (mol)

⇒CMNaOH=(dfrac0,150,1)=1,5M


Đúng 3

Bình luận (4)

Câu 2 thật ra anh thấy chưa chặt chẽ nha!


Đúng 0
Bình luận (3)

2. Vì chưng CO2 bị hấp thụ hoàn toàn

=> CO2 hết, NaOH dư

nCO2 = 0,1 (mol)

CO2 + 2NaOH -------> Na2CO3 + H2O

(n_Na_2CO_3=n_CO_2=0,1left(mol ight))

=> (m_Na_2CO_3=0,1.106=10,6left(g ight))


Đúng 1
Bình luận (0)

 hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X tất cả CO2 cùng SO2 ( tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 29,5 ) vào 400ml dd NaOH 1M , Đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y . Tính độ đậm đặc mol/lít những chất vào Y . Mang sử thể tích dung dịch sau làm phản ứng không thay đổi đáng kể 


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
1
GửiHủy

Gọi số mol CO2 và SO2 là a, b (mol)

= >(left{eginmatrixn_khí=a+b=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight)\dfrac44a+64ba+b=29,5.2=59endmatrix ight.) => (left{eginmatrixa=0,1left(mol ight)\b=0,3left(mol ight)endmatrix ight.)

(n_NaOH=1.0,4=0,4left(mol ight))

PTHH: NaOH + CO2 --> NaHCO3

________0,10,1_______(mol)

NaOH + SO2 --> NaHSO3

_0,30,3_____________(mol)

=> (left{eginmatrixC_Mleft(NaHCO_3 ight)=dfrac0,10,4=0,25M\C_Mleft(NaHSO_3 ight)=dfrac0,30,4=0,75Mendmatrix ight.)


Đúng 0

Bình luận (0)
Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X. Coi thể tích hỗn hợp không đổi. độ đậm đặc mol của hóa học tan trong dung dịch X là: A. 0,2M B. 0,1M C. 0,4M D. 0,6M
Đọc tiếp

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được hỗn hợp X. Coi thể tích hỗn hợp không đổi. Nồng độ mol của hóa học tan trong hỗn hợp X là:

A.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Thang Vuông Tại A Và B, Cho Hình Chóp S

0,2M

B. 0,1M

C.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Nói Giảm Nói Tránh Hay Nhất, Just A Moment

 0,4M

D. 0,6M


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án A

nCO2=0,15 mol, nBa(OH)2=0,125 mol

1-/nCO2=0,25/0,15=1,67 chế tạo 2 muối

BaCO3: x

Ba(HCO3)2: y

x+y=nBa2+=0,125

x+2y=nC=0,15

=>x=0,1; y=0,025

cm Ba(HCO3)2=0,025/0,125=0,2M


Đúng 0

Bình luận (0)