Rewrite the following sentences as directed: he appear to be running away from your fierce dog

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (94.98 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Rewrite the following sentences as directed: he appear to be running away from your fierce dog

chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp THPTCHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPTVÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009Môn: TIẾNG ANHChuyên đề: THỨC GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE)I. MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ- Trong chuyên đề này, công ty chúng tôi sẽ trình diễn với các em một số kết cấu câu thân quen thuộcvà thường được sử dụng: chính là câu “wish”, câu “if only, as if, as though” và một số cấutrúc thực hiện sau những động trường đoản cú “recommend, insist, suggest” và đầy đủ tính từ bỏ như “vital,important, essential, imperative, crucial”. II. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. “Wish” sentence1.1. Wish + lớn do/ wish somebody something/wish somebody to vì chưng something.I wish lớn pass the entrance exam.I wish you happy birthday.I wish you to lớn become a good teacher.Chú ý: trong trường đúng theo này, chúng ta có thể thay cố gắng “wish” bởi “want” hoặc “wouldlike”I would like/want khổng lồ speak khổng lồ Ann.1.2. Wish (that)+ subject + past tense : diễn đạt sự nuối tiếc trong hiện tại tại, điềukhông tất cả thật ở hiện tạiI wish I knew his address. (thật ra tôi ko biết địa chỉ cửa hàng của anh ta)I wish I had a car. I wish I were rich.Chú ý: vào câu “wish” không tồn tại thật ở hiện nay tại, sử dụng “were” giả dụ là độ ng t ừ tobe chotất cả các ngôi.1.3. Wish (that) + subject + past perfect: biểu đạt sự tiếc nuối trong vượt khứI wish I hadn’t spent so much money.(sự thực tôi đã tiêu rất nhiều tiền) I wish I had seen the film last night.(sự thực tôi không xem phim về tối qua)1.4. A + wish (that) + B + would vị something: phàn nàn hoặc muốn đổi khác tìnhhuống bây giờ (A, B là hai người khác nhau)
I wish they would stop making noise.I wish it would stop raining hard in summer.Hocmai.vn – Ngôi trường bình thường của học tập trò Việt Trang 1Chuyên đề Luyện thi xuất sắc nghiệp THPT2. “If only” sentence: giá chỉ như…2.1. If only + present tense/future tense: biểu đạt hi vọng vào tương laiIf only he comes in time = we hope he will come in time.If only he will listen to lớn her = we hope he will be willing to listen to lớn her.2.2. If only + simple past: biểu đạt hành động không có thật ở hiện nay tạiIf only there were snow in summer. We could go skiing.If only he would join our party.2.3. If only + past perfect: diễn tả hành động không có thật sống quá khứIf only the Bush government hadn’t spead war in Irak, million people therewouldn’t have been killed.2.4. If only ….would do….= person A wish person B would vì somethingYou are driving too dangerously. If only you would drive slowly.= I wish you would drive slowly.3. “As if/ as though” sentence3.1. As if/as though + simple past: miêu tả hành động không tồn tại thật ở hiện tạiIt’s very cold today. It looks as if/as though it were autumn now.(thực ra bây giờ đang là mùa hè)3.2. As if/as though + past perfect: diễn đạt hành động không có thật làm việc quá khứThe whole were seriously damaged. It looks as if it had been destroyed by bombs.(thực ra đó là do động đất)3.2. As if/as though + present tense: mô tả hành động gồm thậtHe appears running from a fierce dog.–> It looks as if he is running from a fierce dog.4. Các cấu tạo khác4.1. It’s time somebody did something: đã tới khi ai đó phải làm cái gi ở hiện nay tại.The exam is coming. It’s time they worked hard.
Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cấu tạo “It’s high time somebody did something” để thừa nhận mạnhhơn ý muốn nói.It’s high time we started. 4.2. Person A would rather person B did something: ý kiến đề nghị ai kia một cách lịch sự ởhiện tại (A muốn/ phù hợp B thao tác gì)A: Would you mind if I smoke? B: I’d rather you didn’t smoke.4.3. Sau đấy là một số những tính t ừ đòi hỏi mệnh đề sau nó đề nghị ở dạng mang định, trongcâu sẽ phải có “that” cùng độ ng t ừ sau nhà ngữ 2 nghỉ ngơi dạng nguyên thể vứt “to”:advised, necessary, recommended, important,obligatory, required, imperative,mandatory, proposed, suggestedLưu ý: nếu muốn cấu trúc phủ định để “not” sau nhà ngữ 2 trước nguyên thể quăng quật “to”. Hocmai.vn – Ngôi trường phổ biến của học tập trò Việt Trang 2Chuyên đề Luyện thi giỏi nghiệp THPTIt is necessary that he find the books.It is necessary that he not find the books.It has been proposed that we change the topic.It has been proposed that we not change the topic. Nếu vứt “that” đi thì công ty ngữ 2 sẽ trở thành tân ng ữ sau gi ớ i t ừ “for”, độ ng t ừ trở vềdạng nguyên thể bao gồm “to” với câu mất tính chất giả định biến dạng nhiệm vụ thứcgián tiếp. It is necessary for him khổng lồ find the books.It is necessary for him not to lớn find the books.It has been proposed for us lớn change the topic.It has been proposed for us not to change the topic. 4.4. Thành ngữ cần sử dụng giả định thứcBless you! (Chúa phù hộ mang lại bạn!) Long live our gracious Queen! (Nữ hoàng muôn năm!) A toast now: long live the bride and groom. (Nâng cốc nào: cô dâu, chú rể muôn năm).


Xem thêm: Vi Khuẩn Là Gì? Tác Hại Của Vi Sinh Vật By Trần Đại Vi Khuẩn Là Gì

If they insist on that attitude, so be it. (Nếu bọn họ vẫn khăng khăng thái độ đó, chẳng thể làm cái gi được cả). Heaven forbid! (Lạy trời!)III. CỦNG CỐ KIẾN THỨCBài tập 1: phân tách động từ trong ngoặc theo như đúng thời.1. I wish I (know) something about computers.2. I wish the traffic (not make) so much noise everyday.3. It’s high time the children (prepare) their lesson. They are watching TV now.4. If only it (be) warm and sunny today. I’m fed up with snow và cold.5. Everybody was exhausted. It looked as if they (work) hard. 6. I’d rather my teacher (give) fewer compositions tonight. 7. My neighbors always treat us as if we (be) their servants.8. Nick is quite ready for the exam. It looks as if he (prepare) everything.9. I wish it (not rain) heavily last Sunday.10. They are making so much noise. It looks as if they (have) a party.11. If only I (be) rich now so that I (buy) this expensive car. Bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa không cụ đổi1. He appears to be running away from your fierce dog.–> It looks…………………………………… 2. I would love to be rich & famous.–> If only………………………….3. I’d love to lớn be in a secluded beach in Mexico.Hocmai.vn – Ngôi trường phổ biến của học trò Việt Trang 3Chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp THPT–> I wish………………………………………4. I really think you ought to lớn acquire a few manners.–> It’s high time……………………………………5. I’m really sorry I didn’t invite her to the party. –> I really wish I……………………………… 6. Would you mind not smoking here?
–> I’d rather………………………… 7. Please don’t say things lượt thích that.–> I wish………………………Đáp án: bài bác 1:1. Knew2. Wouldn’t make3. Were preparing4. Were5. Had been working6. Gave7. Were8. Has prepared9. Hadn’t rained10. Are having11. Were, could buyBài 2:1. He appears khổng lồ be running away from your fierce dog.–> It looks as if he is running away from your fierce dog.2. I would love to be rich & famous.–> If only I were rich and famous.3. I’d love khổng lồ be in a secluded beach in Mexico.–> I wish I were in a secluded beach in Mexico.4. I really think you ought khổng lồ acquire a few manners.–> It’s high time you acquired a few manners.5. I’m really sorry I didn’t invite her lớn the party. –> I really wish I had invited her to the party.6. Would you mind not smoking here? –> I’d rather you didn’t smoke here.7. Please don’t say things lượt thích that.


Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Chị Em Thúy Kiều (Năm 2022) Dễ Nhớ, Sơ Đồ Tư Duy Chị Em Thúy Kiều

–> I wish you wouldn’t say things lượt thích that.Hocmai.vn – Ngôi trường bình thường của học trò Việt Trang 4Chuyên đề Luyện thi tốt nghiệp THPTIV. BÀI TẬP VỀ NHÀBài tập 1: lựa chọn phương án thích hợp để ngừng các câu sau:1. It's about time you harder for the next exam.A.workB.are workingC.workedD.have worked2. The ceiling in this room doesn't look very safe. It looks as if it down.A.would fallB.fallsC.is fallingD.is going lớn fall3. I wish they change their minds so often!A.shouldn'tB.wouldn'tC.mightn'tD.couldn't4. I wish I the direction closely.A.be followedB.will followC.would followD.had followed5. I wished I on another diet.A.could liveB.can liveC.will live
D.am living 6. Team rules require that each player …………… responsible for memorizing onerule & then for teaching that rule to all of the players.A.isB.wasC.beD. Were7. To lớn avoid unnecessary injury, the coach insisted that the players' tackling drills…………… on the proper way to lớn fall down.A.focusedB.focusC.were focusedD. To focuseHocmai.vn – Ngôi trường tầm thường của học trò Việt Trang 5