Hòa Tan Hoàn Toàn 12.42 Gam Al

     

Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


+) Tính số mol N2O với N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → gồm muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → gồm muối amoni NH4NO3

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của làm phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12.42 gam al

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được sắp xếp theo vật dụng tự tăng vọt tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thể nghiệm sau:

(a) mang lại sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) mang lại đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) mang đến thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, đa số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim một số loại đều tác dụng được với hỗn hợp HCl nhưng mà không tính năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch tất cả AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X tất cả hai muối hạt và chất rắn Y có hai kim loại. Nhì muối vào X với hai sắt kẽm kim loại trong Y theo thứ tự là:


Cho láo hợp có Fe cùng Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối trong X là


Kim nhiều loại M bội nghịch ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho các thành phần hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn có ba sắt kẽm kim loại là:


Cho kim loại M bội nghịch ứng với Cl2, thu được muối X. Mang lại M chức năng với dung dịch HCl, thu được muối bột Y. Mang đến Cl2 công dụng với hỗn hợp muối Y thu được muối X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí teo (dư) bước vào ống sứ nung nóng đựng các thành phần hỗn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. đến Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm các kim các loại được pha chế trong công nghiệp bằng phương thức điện phân hợp chất nóng rã của chúng là:


Cho sơ thiết bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ trên, từng mũi tên là 1 trong những phản ứng, các chất X, Y theo thứ tự là đa số chất như thế nào sau đây?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhì không đổi trong đúng theo chất) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau phản ứng chiếm được 23,0 gam hóa học rắn và thể tích các thành phần hỗn hợp khí đang phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 với O2 làm phản ứng vừa đủ với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y gồm Mg với Al, chiếm được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 12 gam hợp kim của tệ bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng mang lại phản ứng trả toàn, chiếm được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bạc đãi trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam tất cả hổn hợp X có Cu và Ag làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 ) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X với 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y có 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam hóa học rắn Y. Cực hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 cùng CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ hơn trọng lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng chiếm được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO cùng H2 làm phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp rắn tất cả CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước đi qua than nóng đỏ, chiếm được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 cùng H2. Cho tổng thể X tác dụng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan tổng thể Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Xác suất thể tích khí teo trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo lần lượt vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường phù hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản nghịch ứng là


Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là sự tiêu diệt kim một số loại hoặc kim loại tổng hợp do tác dụng của những chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quy trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong những số ấy kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm: 275 Câu Đố Vui Có Đáp Án - 1 Đàn Chuột Điếc Đi Qua Hỏi Có Mấy Con

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng nạp năng lượng mòn kim loại là làm mòn hóa học tập và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong các số đó các electron của kim loại được chuyển trực sau đó các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim một số loại bị làm mòn do công dụng của dung dịch chất điện li và khiến cho dòng electron vận động và di chuyển từ rất âm đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo quá trình sau:

bước 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào ly đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc tiếp nối với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh đúng theo kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong bầu không khí ẩm.

Xem thêm: Bản Kế Hoạch Cá Nhân Mẫu - Mẫu Kế Hoạch Cá Nhân Mới Nhất


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.