LỆNH XÓA MÀN HÌNH TRONG PASCAL

     
" class="title-header">Câu lệnh xóa màn hình trong tủ sách CRT có dạng : A. Clear screen; B. Clear scr; C. Clrscr; D. Clr scr;
*

45 điểm

Trần Tiến


câu. Lệnh xóa màn hình hiển thị trong tủ sách CRT gồm dạng :A. Clear screen;B. Clear scr;C. Clrscr; D. Clr scr;
*

Trả lời: vào pascal, sau thời điểm khai báo tủ sách CRT, ta cần sử dụng lệnh Clrscr; nhằm xóa màn hình.Đáp án: C