Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

     
*

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 36m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài:a,tính chu vi khu đất.b,tính diện tích s theo đơn vị chức năng ha.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

 

 


*

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 0,8km chiều rông bằng 23 chiều dài tính diện tích khu khu đất đó theo đơn vị đo ha


*

0,8km=800m

 nửa chu vi:

 800:2=400(m)

chiều dài: 400:(2+3)x3=240(m)

chiều rộng:400-240=160(m)

diện tích:240x160=38400(m2)

39400m2=3,84 ha

đ/s:3,84 ha


đổi 0,8 km = 800 m

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

800 : 2 = 400 ( m )

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

400 : ( 2 + 3 ) x 3 = 240 ( m )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

400 - 240 = 160 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

240 x 160 = 38400 ( m2 )

đổi 38400 m2 = 3,84 ha

Đáp số ; 3,84 ha


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều lâu năm .Tính diện tích một miếng vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi khu đất nền đó


Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật đó là:36×2/3=24(m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật hay chu vi mảnh vườn hình vuông là:(36+24)×2=120(m)

Độ dài cạnh miếng đất hình vuông vắn là:120:4=30(m)

Diện tích miếng đất hình vuông là:30×30=900(m2)


Chiều rộng khu đất nền là : 36 x 2/3 = 24 (m)

Chu vi của khu đất hoặc miếng vườn là : (36 + 24) x 2 = 120 (m)

Cạnh miếng vườn là : 120 : 4 = 30 (m)

Diện tích miếng vườn là : 30 x 30 = 900 (m2)


Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

(36divfrac23=54left(m ight))

Chu vi khu đất nền hình chữ nhật ( giỏi mảnh vườn hình vuông vắn ) là :

(left(36+54 ight) imes2=180left(m ight))

Cạnh của mảnh vườn hình vuông là :

(180div4=45left(m ight))

Diện tích miếng vườn hình vuông là :

(45 imes45=2025left(m^2 ight))

Đáp số : 2025 m2


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 36m, chiều rộng bằng 2 3d dài. Tính diện tích s một mảnh vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi khu đất đó.


đầu tiên tìm chiều dài : 36 x 23 = 828 m 

tìm chu vi = ( 828 + 36 ) x 2 1728 m 

tìm độ dài 1 cạch của quần thể đất hình vuông : 1728 : 4 = 432 m 

tìm diện tích khu đất hình vuông vắn : 432 x 432 = 186 624 m 

học chuyên lên


Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích một miếng vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất đó


chiều rộng lớn hcn là:

36:3x 2= 24 (m)

chu vi hcn là:

(24+36) x 2 = 120 (m)

số đo 1 cạnh hình vuông là: 

120:4 = 30 (m)

diện tích hình vuông là

30 x 30 = 900 (m2)

đáp số: 900 m2


Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng khu đất nền đó.

Xem thêm: 50+ Mẫu Việt Nam Tuy Điều Kiện Kinh Tế Hạn Chế, Cơ Sở Vật Chất Chưa Phát Triển


Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là : 

36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất hình chữ nhật hay hình vuông là :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

1 cạnh của mảnh đất hình vuông là :

120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu vực đất hình vuông là :

30 x 30 = 900 ( m2 )

Đáp số : 900 m2


Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm . Tính diện tích một mản vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi quần thể dất đó?


Chiều rộng khu đất nền đó là:

36 x (frac23)= 24 ( m )

Chu vi khu đất nền đó là:

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

Vì chu vi miếng vườn bằng chu vi của khu đất

Nên: Chu vi của mảnh vườn = 120m

Một cạnh của mảnh vườn là:

120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích hình mảnh vườn là:

30 x 30 = 900 ( m2 )

Đáp số: 900m2

~ Chúc các bạn học tốt ~


Chiều rộng của khu đất nền hình chữ nhật là: 

(36 imes2div3=24left(m ight))

Vì mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất nền hình chữ nhật 

(Rightarrow)Chu vi của miếng vườn hình vuông đó là: 

(left(36+24 ight) imes2=120left(m ight))

Cạnh của miếng vườn hình vuông đó là: 

(120div4=30left(m ight))

Diện tích của mảnh vườn hình vuông đó là: 

(30 imes30=900left(m^2 ight))

Đáp số: (900)(m^2)


Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 350m. Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng thì khu vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

Xem thêm: Trong Một Môn Học Thầy Giáo Có 30 Câu Hỏi Khác Nhau, Trong Một Môn Học, Thầy Giáo Có 30 Câu Hỏi Khác


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 36m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất đó


Chiều rộng khu đất nền là:

(36.frac35=21,6left(m ight))

Diện tích căn vườn là:

(36.21,6=777,6left(m^2 ight))

Chu vi vườn là:

(left(36+21,6 ight).2=115,2left(m ight))

Đáp số:777,6 m2

115,2 m


CR khu đất đó là : 36 * 3/5 = 21,6 ( m )

P khu đất nền đó là : ( 36 + 21,6 ) * 2 = 115,2

Cạnh của miếng vườn đó là : 115,2 / 4 = 28,8 ( m )

Diện tích miếng vườn đó là : 28,8 * 28,8 = 829,44 ( m2 )

Đ/s : 829,44m2


Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều rộng 30m, chiều dài bằng 200% chiều rộng.a) Tính chiều nhiều năm của khu vực đất.b) Tính chu vi và diện tích khu vực đất.c) bạn ta sử dụng diện tích s khu đất đó để đào ao nuôi cá. Tính diện tích ao?

d) diện tích s ao cá bằng diện tích làm chuồng nuôi lợn. Tính diện tích s chuồng nuôi lợn đó?


a. Chiều dài của khu đất:

30 : 100. 200 = 60(m)

b) Chu vi của khu đất :

(60 + 30).2 = 180 (m )

c) diện tích của khu đất:

60.30 = 1800(m2)

Diện tích ao :

1800 : 6 = 300(m2)

d) diện tích chuồng nuôi lợn:

300: 3/5 = 500(m2)

 


Giải:

a) Chiều lâu năm của khu đất:

30 .200% = 60(m)

b) Chu vi của khu đất nền :

(60 + 30).2 = 180 (m )

c) diện tích của khu vực đất:

60.30 = 1800(m2)

Diện tích ao :

1800 : 6 = 300(m2)

d) diện tích chuồng nuôi lợn:

300: 3/5 = 500(m2)


Một khu rừng hình chữ nhật tất cả chu vi 12,6, biết rằng 1/2 chiều dài bằng 2/3 chiều rộng. Tính diện tích s của khu rừng rậm đó theo đơn vị chức năng km2 và ha