Neither Nor Chia Theo Chủ Ngữ Nào

     

Sự liên minh giữa nhà ngữ và rượu cồn từ (subject-verb agreement) luôn là thử thách không nhỏ tuổi với những người mới ban đầu học giờ Anh nói tầm thường và học tập tiếng Anh giao tiếp nói riêng. Thậm chí kể cả khi bạn đã học những năm, lầm lẫn khi chia động trường đoản cú là chuyện thường tình. Vậy làm cố nào để hạn chế những lỗi không nên này trong quá trình sử dụng giờ đồng hồ Anh? Ghi ghi nhớ ngay các nguyên tắc liên minh giữa chủ ngữ và cồn từ trong bài viết sau!

25 nguyên tắc về việc hòa hợp giữa nhà ngữ và rượu cồn từ

*

Nguyên tắc 1: Nếu công ty ngữ là danh từ bỏ hoặc đại từ bỏ số ít, rượu cồn từ sẽ được chia theo vẻ ngoài số ít.

Bạn đang xem: Neither nor chia theo chủ ngữ nào


Kiểm tra phạt âm với bài xích tập sau:


sentences.text
liên tục
Click to start recording!
Recording... Click to lớn stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="sIndex">
S (singular) + V (singular)

Ví dụ:

My cat is very fat.

She learns very hard.

Nguyên tắc 2: Nếu công ty ngữ là danh từ bỏ hoặc đại từ số nhiều, hễ từ sẽ được chia theo hiệ tượng số nhiều.


S (plural) + V (plural)

Ví dụ:

These books belong to lớn the public library.

We are teachers.

Nguyên tắc 3: Nếu nhà ngữ là gerund (v-ing) thì cồn từ sẽ được chia theo hiệ tượng số ít.


V-ING + V (singular)

Ví dụ: Studying online is the best choice for a busy person.

Nguyên tắc 4: Khi công ty ngữ được nối bằng or hoặc nor thì động từ sẽ được chia theo nhà ngữ ngay sát nhất.


S1 OR/NOR S2 + V (s2)

Ví dụ:You or I am going lớn win this game.

Nguyên tắc 5: khi sử dụng cấu trúc “neither…nor” hoặc “either…or” thì cồn từ sẽ được chia theo công ty ngữ gần nhất.


EITHER/NEITHER S1 OR/NOR S2 + V (s2)

Ví dụ: Neither Anne nor her friends have seen this movie before.

Nguyên tắc 6: Nếu công ty ngữ thực hiện EITHER/NEITHER đi với OF thì đụng từ luôn luôn được phân chia theo bề ngoài số ít.


EITHER/NEITHER OF + N + V(singular)

Ví dụ: Neither of them wants to lớn leave now.

Nguyên tắc 7: Khi công ty ngữ sử dụng kết cấu THE NUMBER OF + N thì rượu cồn từ sẽ được chia theo vẻ ngoài số ít.


THE NUMBER OF + N + V(singular)

Ví dụ:The number of pandas decreases every year.

Nguyên tắc 8: Khi chủ ngữ là cấu tạo A NUMBER OF +N thì hễ từ sẽ được chia theo bề ngoài số nhiều.


A NUMBER OF + N + V (plural)

Ví dụ: A number of students have passed the test.

Nguyên tắc 9: Khi nhà ngữ được nối bởi những liên tự như as long as, as well as, with, together… thì đụng từ sẽ tiến hành chia theo công ty ngữ sản phẩm công nghệ nhất.


S1 AS LONG AS/WITH S2 + V(s1)

Ví dụ: Lan with her friends learns together every day.

Nguyên tắc 10: Nếu chủ ngữ bao gồm nhiều chủ thể được nối với nhau bằng liên từ và thì cồn từ sẽ tiến hành chia theo bề ngoài số nhiều.


S1 & S2 + V(plural)

Ví dụ: Hoa và her family lượt thích to picnic every weekend.

Lưu ý: Trường hợp & nối nhị danh trường đoản cú chỉ và một người, một đồ hoặc một quan niệm thì động từ sẽ được chia ở bề ngoài số ít.

Ví dụ: Fish và chip is my favorite dish.

Nguyên tắc 11: Khi nhà ngữ ban đầu bằng đại từ cô động như everyone, everybody, everything, someone, something, somebody, each, each of, every +N thì rượu cồn từ sẽ được chia ở vẻ ngoài số ít.


EACH/EVERY + N + V(singular)EVERYONE/SOMETHING + V(singular)

Ví dụ: Everyone in my class likes to lớn travel.

Nguyên tắc 12: Nếu chủ ngữ sử dụng cấu trúc MANY + N số những thì động từ chia theo vẻ ngoài số nhiều.


MANY + N(plural) + V(plural)

Ví dụ: Many students go to school by bus.

Nguyên tắc 13: Khi nhà ngữ có kết cấu MANY + A + N số ít thì rượu cồn từ vẫn ở vẻ ngoài số ít.


MANY + A + N(singular) + V(singular)

Ví dụ: Many a little makes a miracle.

Nguyên tắc 14: Nếu công ty ngữ sử dụng THE + ADJ để có một tập thể thì hễ từ phân chia theo vẻ ngoài số nhiều.


THE + ADJECTIVE + V(plural)

Ví dụ: The poor are still happy though they have not much money.

Nguyên tắc 15: Một số danh từ có s sinh sống cuối cơ mà động từ theo sau vẫn được phân chia ở hiệ tượng số ít:

Môn học: mathematics, physics, economics…Môn thể thao: billiards, checkers, athletics…Tên các căn bệnh: rickets, measles…

Một số danh từ đặc biệt: news, the United States,…

Ví dụ: Mathematics is the most difficult for many students.

Nguyên tắc 16: Nếu công ty ngữ là cụm từ chỉ tầm cách, kích thước, tiền, thời gian và giám sát và đo lường thì rượu cồn từ sẽ được chia theo bề ngoài số ít.


MONEY/TIME/DISTANCE/WEIGHT + V(singular)

Ví dụ: Five kilometers is the distance from my house lớn school.

Nguyên tắc 17: Nếu nhà ngữ bao gồm chứa phân số hoặc tỷ lệ thì động từ sẽ được chia theo danh từ lép vế OF.


% + OF + S(singular + uncountable) + V(singular)% + OF + S(plural + countable) + V(plural)

Ví dụ: One-third of students in my class are boys.

Nguyên tắc 18: Động từ sẽ tiến hành chia theo danh trường đoản cú đứng sau những cụm từ bỏ majority of, some of, most off, all off.


MAJORITY OF/SOME OF/ALL OF + S (singular + uncountable) + V (singular)MAJORITY OF/SOME OF/ALL OF + S (plural + countable) + V (plural)

Ví dụ: Most of the water on earth is in the ocean.

Nguyên tắc 19: Nếu công ty ngữ bắt đầu bằng NO hoặc NONE OF đi cùng với danh từ số ít hoặc không đếm được thì rượu cồn từ sẽ tiến hành chia theo hiệ tượng số ít.


NO/NONE OF + S (singular+uncountable) + V(singular)

Ví dụ: No audience leaves the theater until the performance end.

Nguyên tắc 20: Nếu sau NO hoặc NONE OF là một trong những danh trường đoản cú đếm được số những thì đụng từ sẽ được chia ở vẻ ngoài số nhiều.


NO/NONE OF S(plural+countable) + V(plural)

Ví dụ: None of us speak French

Nguyên tắc 21: Khi chủ ngữ là những danh tự như pants, glasses, trousers, shorts, shoes, pliers, tongs, scissors… thì hễ từ sẽ tiến hành chia ở bề ngoài số nhiều.

Xem thêm: Cho Thuê Phòng Trọ Sinh Viên Quận 1 Giá Rẻ, Mới Nhất 2021, Cho Thuê Nhà Trọ, Phòng Trọ Quận 1

Ví dụ: Those trousers are too long for me.

Tuy nhiên, trường hợp trước những danh từ này có cụm “A pair of” thì đụng từ sẽ tiến hành chia ở hiệ tượng số ít.

Nguyên tắc 22: Khi công ty ngữ bao gồm hai danh từ bỏ được nối cùng với nhau bằng off, cồn từ sẽ tiến hành chia theo danh trường đoản cú đứng trước.

Ví dụ: The effects of environmental pollution are very serious.

Nguyên tắc 23: Nếu nhà ngữ là tựa đề phim, bài hát… thì cồn từ sẽ được chia ở bề ngoài số ít.

Ví dụ: Anne with an E is my favorite film.

Nguyên tắc 24: Khi công ty ngữ là những từ như staff, family, team, group, crowd, congress, committee, thì đụng từ sẽ tiến hành chia ở vẻ ngoài số ít nếu đặc thù của bè đảng đó như một 1-1 vị.

Ví dụ: The staff of this hotel is very professional.

Nguyên tắc 25: Nếu công ty ngữ vào câu là chủ ngữ giả thì hễ từ sẽ được chia theo chủ ngữ chính, hay ở hiệ tượng số ít.

Ví dụ: It is the last word I told you.

Bài tập vận dụngsubject-verb agreement

*

Thực hành các bài tập sau để nắm vững nguyên tắc về việc hòa phù hợp giữa công ty ngữ và động từ nhé!

Bài 1: Chọn vẻ ngoài đúng của hễ từ

1. Annie và her brothers (is, are) at school.

2. Either my mother or my father (is, are) coming khổng lồ the meeting.

3. The dog or the cats (is, are) outside.

4. Either my shoes or your coat (is, are) always on the floor.

5. George and Tamara (doesn’t, don’t) want to lớn see that movie.

6. Benito (doesn’t, don’t) know the answer.

7. One of my sisters (is, are) going on a trip to France.

8. The man with all the birds (live, lives) on my street.

9. The movie, including all the previews, (take, takes) about two hours to lớn watch.

10. The players, as well as the captain, (want, wants) to win.

Đáp án: 1. Are, 2. Is, 3. Are, 4. Is, 5. Don’t, 6. Doesn’t, 7. Is, 8. Lives, 9. Takes, 10. Want.

Bài 2: chọn câu đúng

A) Every one of the shirts has a green collar.

B) Every one of the shirts have a green collar.

2. A) This singer, along with a few others, play the harmonica on stage.

B) This singer, along with a few others, plays the harmonica on stage.

3. A) Sandals & towels are essential gear for a trip khổng lồ the beach.

B) Sandals & towels is essential gear for a trip lớn the beach.

4. A) The president or the vice president are speaking today.

B) The president or the vice president is speaking today.

5. A) Either Cassie or Marie pays the employees this afternoon.

B) Either Cassie or Marie pay the employees this afternoon.

6. A) Either the sculpture or the paintings are in the museum today.

B) Either the sculpture or the paintings is in the museum today.

7. A) The coat or the hats are in that closet.

B) The coat or the hats is in that closet.

8. A) Neither she nor I is getting the lunch special.

B) Neither she nor I am getting the lunch special.

C)Neither she nor I are getting the lunch special.

9. A) Each of the dancers twirls brilliantly.

B) Each of the dancers twirl brilliantly.

10. A) Mustard greens are my favorite vegetable.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Ngôi Nhà Của Em Lớp 5, Bài Văn Tả Ngôi Nhà Thân Yêu Của Em Lớp 5

B) Mustard greens is my favorite vegetable.

Đáp án: 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.B, 9.A, 10.A

Có không ít quy tắc bắt buộc nhớ về sự việc hòa phù hợp giữa chủ ngữ và hễ từ. Hãy rèn luyện thật liên tục để thành thạo rộng về chủ điểm ngữ pháp đặc trưng này nhé!