Ngâm Một Lá Sắt Trong Dung Dịch Cuso4

     

Ngâm một lá sắt trong hỗn hợp CuSO4. Tính trọng lượng đồng bám lên lá sắt ,biết sau bội phản ứng cân nặng lá sắt tăng lên 7,2gam.

A.69,6 gam
Bạn đang xem: Ngâm một lá sắt trong dung dịch cuso4

*

Câu hỏi trực thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút đặc điểm hoá học tập của sắt kẽm kim loại - hóa học 12 - Đề số 2

Làm bài

phân chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi.Cho những dung dịch loãng:

*

*

*

. Nhưng lại dung dịch phản bội ứng được với kim loại Cu là:

Kim loại có tính khử mạnh nhất là

Hỗn phù hợp Fe, Cu rất có thể tan không còn trong hỗn hợp nào sau đây?


Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong hỗn hợp HCl dư, thu được 7,84 lít lúc H2 (đktc). Cực hiếm của m là:

Tiến hành những thí nghiệm sau: (a) cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) đến Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt FeS2 trong không khí (h) Điện phân hỗn hợp CuSO4 cùng với điện cực trơ Sau khi ngừng các làm phản ứng, số thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại là

mang đến y gam kimloạiMvào dung dịchFe2(SO4)3, sauphảnứnghoàntoànkhốilượngphần dung dịchtăngthêm y gam. Kim loạiMlà:

Cho hỗnhợpbộtgồm 2,7 gam Al và 5,6 gam sắt vào 550 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Saukhicácphảnứngxảyrahoàntoàn, thuđược m gam chấtrắn. Giátrịcủa m là (biếtthứtựtrongdãythếđiệnhoá: Fe3+/Fe2+đứngtrước Ag+/Ag)

Cho 5,2 gam lếu hợp gồm Al, Mg và Zn tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp H2SO4 10% thu được hỗn hợp Y với 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

Dãy gồm tất cả các hóa học không bội phản ứng với HNO3 quánh nguội là

Cho 6,4 gam Cu vào trong bình chứa 500 ml hỗn hợp HCl 1M, tiếp đến cho tiếp 17 gam NaNO3 thấy thoát ra V lít khí NO làm việc (đktc). Tính V

Cho những dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 với dung dịch chứa (KNO3, H2SO4 loãng). Số dung dịch tính năng được với sắt kẽm kim loại Cu ở ánh nắng mặt trời thường là

Cho 17,6 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe cùng Cu phản bội ứng với hỗn hợp HCl loãng (dư), đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của mlà ?

Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Tính cân nặng đồng bám lên lá sắt ,biết sau phản ứng khối lượng lá sắt tạo thêm 7,2gam.

Lấy 0,1 mol Cu chức năng với 500 ml dung dịch bao gồm KNO3 0,2M với HCl 0,4M thì thu được từng nào lít khí NO (đktc)?

Cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M tan không còn trong hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí N2O (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Sắt kẽm kim loại M là

Cho 3,92 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X bao gồm Cl2 và O2 phản nghịch ứng vừa đủ với 5,55 gam hỗn hợp Y tất cả Mg cùng Al, chiếm được 15,05 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Mg vào Y là:

Người ta hay sử dụng các vật dụng dụng bằng bạc để cạo gió cho tất cả những người bị trúng gió (khi fan bị mệt mỏi mỏi, giường mặt…do trong khung hình tích tụ những khí độc như H2S…). Lúc ấy vật bằng bội bạc bị black do phản ứng: 4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O. Hóa học khử trong phản ứng bên trên là

Hòa tan trọn vẹn 7,68 gam Cu vào hỗn hợp 0,48 mol HNO3, khuấy đầy đủ thu được V lít hỗn hợp khí NO2; NO (đktc) với dung dịch X cất hai hóa học tan. Cho tiếp 200ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp X, lọc vứt kết tủa,cô cạn hỗn hợp rồi nung đến cân nặng không đổi thu được 25,28 gam chất rắn. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá V sớm nhất với ?

Thủy ngân siêu độc, dễ cất cánh hơi. Lúc nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong những chất sau nhằm khử độc thủy ngân?
Xem thêm: Thống Kê Tóm Tắt Các Văn Bản Lớp 9 ), Tác Giả Tác Phẩm Ngữ Văn Lớp 9

Hòa tan trọn vẹn 28,75 gam các thành phần hỗn hợp Mg với Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy tất cả 13,44 lít khí H2 cất cánh ra sinh hoạt (đktc). Cân nặng muối tạo thành thành trong dung dịch là:

Nung 8,42 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al, Mg, sắt trong oxi sau một thời gian thu được 11,62 gam hỗn hợp Y. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 dư nhận được 1,344 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Số mol HNO3 làm phản ứng là

mang lại 0,36 gam một kim loại R thuộc team IIA tác dụng với oxit dư thu được 0,6 gam oxit. Tính nguyên tử khổi của R?

Phương trình chất hóa học nào sau đây viết sai?

Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư mang đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được V lít

*

(ở đktc). Gía trị của V là:

Chia hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Fe thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư tạo nên 4,4 lít khí H2 (đktc). Phần 2 cho vô 200ml hỗn hợp FeCl3 1M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy sót lại 12 gam hóa học rắn ko tan. Dồn phần 3 tác dụng hết cùng với Clo nhận được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

Tính chất hóa học thông thường của kim loại là ?

Hỗn hợp A tất cả Fe, Cu, Al, Mg (có tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 1:1:2:2). Kết hợp 22,2 g tất cả hổn hợp A đề xuất vừa đầy đủ 950ml hỗn hợp HNO3 2M sau những phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X và V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm NO, N2, N2O, NO2; biết
. Cô cạn rất cẩn trọng dung dịch X chiếm được 117,2g muối. Quý hiếm V là

Dung dịch X cất 14,6 gam HCl cùng 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột fe vào hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn kim loại tổng hợp loại có cân nặng là 0,5m (gam) với chỉ tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là

Hòa tan trọn vẹn 7,8 gam hỗn hợp X bao gồm Al cùng Mg trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là:

Ở điều kiện thường, hóa học nào tiếp sau đây không có tác dụng phản ứng với dung dịch
loãng?

Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận được V lít H2 (đktc). Gía trị V là:

Hai sắt kẽm kim loại đều phản bội ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng sắt kẽm kim loại Cu là

Để hòa tan trọn vẹn 19,225 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, Zn cần dùng đầy đủ 800 ml HNO3 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng ngừng thu được hỗn hợp Y với 2,24 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A tất cả N2, N2O, NO, NO2 (trong đó N2O với NO2 gồm số mol bởi nhau) có tỉ khối cùng với H2 là 14,5. Xác suất về khối lượng của Mg trong X là

Hợp chất nào sau đây tính năng được cùng với vàngkim loại?

Hòa tan hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe cùng 8,1 gam Al bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được V (ml) khí H2 sống đktc. Cực hiếm của V là

Hòa tan hoàn toàn 4,34 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Fe, Mg, Al trong dung dịch HCl dư chiếm được 4,48 lít khí

Chia hỗn hợp X bao gồm Cu và Fe thành 3 phần bởi nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư tạo ra 4,4 lít khí H2 (đktc). Phần 2 bỏ vào 200ml hỗn hợp FeCl3 1M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy còn lại 12 gam hóa học rắn không tan. Cho chỗ 3 tác dụng hết cùng với Clo chiếm được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

Hòa tan hoàn toàn 20,0 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại đều đứng trước hiđro vào dãy vận động hóa học tập trong dung dịch HCl dư thấy bay ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Al và Zn bởi dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng ngừng thu được hỗn hợp Yvà 4,48 lít (đktc) khí Z(gồm nhì hợp chất khí không màu) có cân nặng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Ythu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Sốmol HNO3đã gia nhập phản ứng ngay sát nhấtvới giá trịnào sau đây?

Hoà tan trọn vẹn 16 gam các thành phần hỗn hợp Mg và Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng 20% (vừa đủ). Sau bội phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam. Mật độ % của MgSO4 tất cả trong hỗn hợp sau bội phản ứng là ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan lại tâm.Cho các chất sau: CH2=CH-CH=O, CH3CH=CHCOOH, CH3CH2CHO, CH2=CH-CH2OH, CH
C - CH=O. Số chất khi phản ứng với H2 dư, xúc tác Ni, đun nóng đều tạo thành ancol propylic là:

Đốt cháy hoàn toàn 0,342 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 1,8 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã cụ đổi như thế nào?

Hỗn hợp T gồm các chất mạch hở: anđehit X, axit cacboxylic Y và ancol Z (50

Hỗn hợp X cất metyl acrylat, metylamin, glyxin cùng 2 hidrocacbon mạch hở. Đốt cháy 0,2 mol X cần vừa đủ x mol O2, thu được 0,48 mol H2O với 1,96 gam N2. Khía cạnh khác, 0,2 mol X tác dụng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,7M, giá trị x gần với mức giá trị nào sau đây?

Chất cơ học mạch hở X có công thức CxHyO4N. đến m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, chiếm được (m + a) gam muối bột Y của amino axit no, mạch hở và tất cả hổn hợp Z gồm hai ancol. Đốt cháy trọn vẹn một lượng muối hạt Y bất kì, nhận được tổng khối lượng CO2 cùng H2O bằng khối lượng Y. Toàn bô nguyên tử trong X là:

Cho những phát biểu sau: (a) vào dung dịch, glyxin tồn tại đa phần ở dạng ion lưỡng cực. (b) Ở đk thường, etylamin là hóa học khí, tan nhiều trong nước. (c) Glucozơ và saccarozơ đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc. (d) có hai chất hữu cơ 1-1 chức, mạch hở gồm cùng công thức C3H6O2. (e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ. (g) muối phenylamoni clorua không tan vào nước. Số phát biểu đúng là:

Để chức năng hết 3,0 gam lếu láo hợp gồm axit axetic và metyl fomat đề xuất vừa đủ V ml hỗn hợp NaOH 1M (đun nóng). Quý hiếm của V là:

Phátbiểusailà

Chất nào dưới đây có mạch cacbon không phân nhánh ?

Dãycácchấtđềuchođượcphảnứngthủyphânlà.
Xem thêm: Tìm Số Bị Chia Trong Phép Chia Cho 25 Biết Thương Là 23 Và Số Dư Là Số Dư Lớn Nhất Của Phép Chia Đó

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Ngâm một lá fe trong dung dịch CuSO4 sau 1 thời gian cân nặng thanh sắt tạo thêm 1 gam