Ở Độ Cao Nào So Với Mặt Đất Thì

     
*

Ở chiều cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do thoải mái bằng một nửa vận tốc rơi tự do thoải mái ở mặt khu đất cho bán kính R=6400km


*

Tại phương diện đất, tốc độ rơi tự do là:

(g_0=fracGMR^2=left(1 ight))

Tại độ cao h so với mặt đất, vận tốc rơi thoải mái là:

(g_h=fracGMleft(R+h ight)^2left(2 ight))

Từ (1) và (2) ( ightarrowfracg_0g_h=fracleft(R+h ight)^2R^2=2 ightarrow h=left(sqrt2+1 ight).R^ )

Thay số : h = (1,41 - 1).6400 = 2624 (km)


*

Chọn câu trả lời đúng: Ở độ cao nào so với khía cạnh đất, gia tốc rơi tự do có mức giá trị bởi một nửa gia tốc rơi tự do thoải mái ở phương diện đất? cho thấy thêm bán kính Trái Đất R = 6400km.

Bạn đang xem: ở độ cao nào so với mặt đất thì

A. 2550km

B. 2650km

C. 2600km

D. 2700km


Ở chiều cao nào so với mặt đất thì vận tốc rơi bằng 1/16 vận tốc rơi thoải mái ở khía cạnh đất. Cho bán kính trái đất là R = 6400km.


Ở độ cao nào sau đây gia tốc rơi tự do chỉ bằng phân nửa vận tốc rơi cùng bề mặt đất ? Cho bán kính trái đất bằng R = 6400km

A. h=2651km

B. h=9051km

C.

Xem thêm: Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến Và Nguyên Lý Về Sự Phát Triển

 h=15451km

D. h=4525,5km


Ở độ dài nào tiếp sau đây gia tốc rơi tự do chỉ bằng phân nửa gia tốc rơi cùng bề mặt đất ? Cho bán kính trái đất bởi R = 6400km

A. h = 2651 (km)

B. h = 9051 (km)

C. h = 15451 (km)

D. H = 4525,5 (km)


Tính tốc độ rơi thoải mái ở độ cao 3200m và ở độ dài 3200km so với phương diện đất. Cho thấy bán kính của trái khu đất là 6400km và tốc độ rơi thoải mái ở mặt khu đất là 9,8m/s2. A. 9,79 m/s2, 4,36 m/s2 B. 9,79 m/s2; 6,53 m/s2 C. 14,7 m/s2; 9,8 m/s2 D. 9,8 m/s2; 14,7 m/s2

Tính gia tốc rơi tự do thoải mái ở độ cao 3200m và ở độ cao 3200km so với khía cạnh đất. Cho thấy bán kính của trái khu đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8m/s2.

A. 9,79 m/s2, 4,36 m/s2

B. 9,79 m/s2; 6,53 m/s2

C. 14,7 m/s2; 9,8 m/s2

D. 9,8 m/s2; 14,7 m/s2


Cho nửa đường kính Trái Đất 6400km và vận tốc rơi tự do thoải mái ở gần cạnh mặt đất bởi 9,81m/s2. Mang lại G = 6,67.10–11Nm2/kg2. Tính gia tốc rơi tự do thoải mái ở độ cao bằng 1/4 nửa đường kính Trái Đất. A. 2,45m/s2 B. 6,28m/s2 C. 7,85m/s2 D. 12,26m/s2

Cho nửa đường kính Trái Đất 6400km và tốc độ rơi tự do ở sát mặt đất bằng 9,81m/s2. Mang lại G = 6,67.10–11Nm2/kg2. Tính tốc độ rơi thoải mái ở độ cao bằng 1/4 bán kính Trái Đất.

A. 2,45m/s2

B. 6,28m/s2

C. 7,85m/s2

D. 12,26m/s2


Ở chiều cao nào đối với măt khu đất thì vận tốc rơi tư vị bằng18gia tốc rơi tư bởi ở mặt đất. Cho bán kính Trái Đất là R.

Xem thêm: Ai Cũng Một Thời Trẻ Trai, Cũng Từng Nghĩ Về Đời Mình, Một Đời Người, Một Rừng Cây


Cho biết gia tốc rơi tự do thoải mái ở cùng bề mặt đất là g = 9,81 m/s2. Gia tốc rơi thoải mái ở nơi bao gồm độ cao bởi nửa bán kính Trái Đất là A. 6 m/s2B. 8,72 m/s2C. 4,36 m/s2D. 36 m/s2

Cho biết vận tốc rơi tự do thoải mái ở cùng bề mặt đất là g = 9,81 m/s2. Gia tốc rơi thoải mái ở nơi bao gồm độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất là

A. 6 m/s2

B. 8,72 m/s2

C. 4,36 m/s2

D. 36 m/s2


Ở độ dài h = R so với khía cạnh đất. Gia tốc rơi tự do là từng nào ? Biết tốc độ rơi trường đoản cú do

trên mặt đất là 9,8 m/s2 . R là bán kính Trái Đất.