Dạng Toán Tiểu Học Nâng Cao Tính Nhanh

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*


Gọi biểu thức bên trên là A, ta gồm :

A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

Bạn đang xem: Dạng toán tiểu học nâng cao tính nhanh

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300Gọi biểu thức bên trên là A, ta tất cả :

A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300


Đặt A=1.2+2.3+3.4+...+99.1003A=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+...+99.100.(101-98)3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+99.100.101-98.99.1003A=99.100.101A=333300


S = 1.2 + 2.3 + 3.4+.....+99.100

3S=1.2.3+2.3.(4-1) + ..... + 99.100.(101-98)

3S = 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 99.100.101-98.99.100

3S = 99.100.101 = 999900

S = 999900 : 3 = 333300


Gọi biểu thức bên trên là A, ta bao gồm :

A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300


Kết quả là 3333

♣ Còn phần công thức, chúng ta cũng có thể xem ở links sau bài 3 : https://sites.google.com/site/toantieuhocpl/20-tinh-nhanh 


Gọi biểu thức trên là S, ta gồm :

100S = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

100S x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

100S x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

100S x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

Xem thêm: Xem Trước Khi In Trong Excel 2007, Ms Excel 2007, Ms Excel 2007

100S x 3 = 99x100x101

100S = 99x100x101 : 3

100S = 333300

S=333300:100

S=3333

 


A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300

hok tốt


A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 99x100x101

A = 333300


Gọi biểu thức trên là S, ta gồm :

S = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

S x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

S x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

S x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

S x 3 = 99x100x101

S = 99x100x101 : 3

S = 333300

 


S = 1.2+2.3+3.4+......+99.100 Gấp S lên 3 lần ta có: S . 3 = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + … + 99.100.3 S . 3 = 1.2.3 + 2.3.(4 - 1) + 3.4.( 5 - 2) + … + 99.100. (101 - 98) S . 3 = 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + … + 99.100.101 - 98.99.100 S . 3 = 99.100.101 S = 99.100.101 : 3 S = 33.100.101 S = 333 300


Gọi biểu thức bên trên là A, ta có :

A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

Xem thêm: Cấu Tạo Màng Sinh Chất Có Cấu Trúc Động Là Nhờ? Bài 2 Trang 46 Sgk Sinh Học 10

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300


A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300


eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee2


A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.A x 3 = 99x100x101A = 99x100x101 : 3A = 333300


Ta có :

(S=dfrac11.2+dfrac12.3+dfrac13.4+dfrac14.5+..............+dfrac199.100)

(S=1-dfrac12+dfrac12-dfrac13+dfrac13-dfrac14+dfrac14-dfrac15+...........+dfrac199-dfrac1100)