SKILLS 2 UNIT 3 LỚP 7

     

Phần Skills 2 để giúp bạn học rèn luyện về năng lực nghe cùng viết trải qua chủ đề Community Service. Nội dung bài viết dưới đó là gợi ý về gaiir bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

Listening

1. Discuss the following questions(Thảo luận những câu hỏi sau)

Who bởi vì you think benefits from volunteer work? (Bạn suy nghĩ ai gồm được công dụng từ quá trình tình nguyện?) - Both the people in need và the helper.How vì people benefit from volunteer work? (Làm sao fan ta bổ ích ích từ công việc tình nguyện?) - The helpers enjoy it và they feel happy to vì chưng it. The people in need feel happy when they receive the help.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 3 lớp 7

2. Listen lớn the recording và answer the questions(Nghe và trả lời các câu hỏi)

Why does Phuc vì chưng volunteer work?(Tại sao Phúc làm cho tình nguyện?) – Because he thinks it makes a difference in the community.Why does Phuc feel more self-confident? (Tại sao Phúc cảm giác tự tin hơn?) - Because he has made many new friends.Why does the reporter think Phuc is confident? (Tại sao phóng viên nghĩ Phúc từ bỏ tin?) - Because Phuc has answered the interview very well.Why does Mai think volunteering is special? (Tại sao Mai nghĩ rằng câu hỏi tình nguyện thật đặc biệt?) - Because she can help others and she can see how happy the street children are when they learn.

3.Listen again & fill in the blanks (Nghe lại và điền vào vị trí trống)

I _ volunteer _ because I can make a difference in our community.I"ve made many new friends, & I _ feel _ much more self-confident.Volunteering is special khổng lồ me _ because _ I can help others.It"s special _ because _ I can see how happy the _ children _ are when they learn.

Xem thêm: Máy Chiếu Ánh Sáng Sinh Học 7 Màu Cao Cấp Devoir, Tác Dụng Làm Đẹp Của Máy Ánh Sáng Sinh Học

Writing

4.Combine the two sentences using because (Kết vừa lòng 2 câu sử dụng because)

He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes."I stayed home because it rained.They’ve decided lớn clean the lake up because it is full of rubbish.Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.Because the neighbourhood is nice và quiet, they think they should move there.

Xem thêm: Nguyên Tắc Bình Thông Nhau Là Gì, Lại Là Nước Dừa

5.Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it(Nhìn những phát minh tình nguyện vào Speaking tại đoạn 4. Chọn một ý kiến cùng viết một đoạn văn ngắn về nó)

Ví dụ: I want to raise funds for street children. I want to bởi it because we will be able khổng lồ provide them with food và books. They will no longer be hungry. They will be able to lớn read. I will ask my friends to help me. We will make postcards and sell them.


4. Combine the two sentences using because (Kết thích hợp 2 câu thực hiện because.)

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea và write a short paragraph about it.