UNIT 1 LỚP 8 LEISURE ACTIVITIES

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học các từ vựng và biện pháp phát âm câu theo công ty đề hoạt động trong thời hạn rỗi. Bài viết cung cấp những từ vựng cũng giống như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US và answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 8 leisure activities

Nhìn vào biểu đồ hình trụ sau về những hoạt động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vì chưng in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising và comunicating, reading, participating in sports & exercise, using computers for leisure, relaxing và thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising and comunicating, & using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thànhbảng sau với thông tin từ biểu đồ dùng hình trònởtrên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào những từ. Nối bọn chúng với thương hiệu loại.

Xem thêm: Món Ăn Vặt: 2 Cách Làm Thịt Bò Khô Không Cần Lò Nướng Cực Dễ

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going to lớn local performances, visiting museums: h. Going to lớn cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going to lớn the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time bởi vì you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you vì the most? mô tả your idea with a partner.

Em dành bao nhiêu thời hạn trong một ngày mang lại những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba chuyển động thư giãn nghỉ ngơi nào nhưng mà em làm nhiều nhất? chia sẻ những ý kiến của em cùng với một bạn học.

1. How much time vì chưng you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you vì the most? chia sẻ your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ & /pr/

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to check answers:

Hoàn thành hầu hết từ dưới những bức hình với /br/ xuất xắc /pr/. Nghe để khám nghiệm những câu trả lời của em và lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen and repeat.

Xem thêm: Describe An Interest Or Hobby Ielts Cue Card By Rupielts Institute

Nghe và lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes makingbread in his không lấy phí time.3. Hien is our clubpresident.4. Mai keeps all herbracelets in a beautiful box.5. You will need abrush if you want khổng lồ paint your room.6. This is a wonderfulpresent. Thanks so much!